divendres, 26 de novembre del 2010

dimarts, 19 d’octubre del 2010

dimecres, 15 de setembre del 2010

dilluns, 13 de setembre del 2010

dimarts, 20 de juliol del 2010

Mocions socialistes al Plenari Municipal
En aquest plenari es presenten aquestes mocions:MOCIÓ PER MODIFICAR DE L'ORDENANÇA FISCAL Núm. 5 DE L'AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA PER AFAVORIR L'ACCÉS A L’HABITATGE DE LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.


Antecedents de fet:

Un gran nombre d'habitatges de Torredembarra, construïts en les dècades dels setanta, vuitanta i noranta no estan condicionades perquè en el cas que els seus propietaris pateixin una limitació en la seva capacitat motora, aquests puguin accedir i desplaçar-se per l’habitatge. Les vivendes de construcció més recent, tampoc contemplen aquestes adaptacions.

En el que afecta a l’ accés a l’habitatge es contemplen solucions com:

Construcció de rampes o plataformes elevadores especials per a persones amb mobilitat reduïda. Modificació de portes d'accés. Pavimentació o modificació de pavimentació perimetral de l'habitatge per un altre d’antilliscant. Modificació de la balconera de sortida exterior. Anivellament d'espais. Col·locació de passamans. Instal·lació d'ascensor, canvi de cabina, portes i botoneres, instal·lació per a portes obertes, etc. Modificació d'alçada dels graons. Modificació d'elements complementaris (manetes de les portes, espiells, claus de pas, botoneres, etc.). Plataforma elevadora vertical tipus tisora. Elevador individual vertical amb el corresponent contracte de manteniment de l'aparell. Plataforma per pujar escales. Plataforma per pujar escales de seient

Pel que es refereix a desplaçar-se per l’interior de l’habitatge:

Modificació de la cambra de bany. Construcció de la cambra de bany. Modificació de la cuina. Construcció de la cuina. Modificació de portes i/o balconeres. Modificació de parets divisòries. Substitució de paviments. Substitució d'elements. Col·locació de passamans. Petites rampes interiors. Col·locació de barres i seient de dutxa abatible quan estan inclosos dins la modificació o adaptació completa del bany o en la formació de dutxa.

Tots aquest exemples han de contemplar-se com una passa més per aconseguir l'anomenada societat del benestar, tan qüestionada aquests dies des de certs sectors de la societat neoliberal a què ens volen empènyer.

És un deure dels qui gestionen el govern, promoure els canvis necessaris perquè es pugui facilitar als ciutadans afectats una vida més digna, mitjançant l'adequació de les ordenances a aquesta situació.


Per tant, proposem:


1è.- Modificar l'Ordenança Fiscal 5, en el seu art. 8, en el sentit d'afegir un tercer punt, en els següents extrems:
Estaran bonificats en un 95% de la quota de l'impost, les obres destinades a afavorir l’accés i la mobilitat a l’habitatge en els supòsits referits en els antecedents.
Per gaudir d'aquesta bonificació, s'haurà de sol·licitar pel subjecte passiu abans de l'inici de l'obra o instal·lació, acreditant documentalment qualsevol tipus de disminució física, malaltia o situació que faci recomanable aquesta adaptació.
La bonificació es concedirà previ informe dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament.
La proposta de bonificació haurà de ser realitzada per l'alcaldia i aprovada pel Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria simple.


MOCIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 14 DE L'AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA PER AFAVORIR L'ACCÉS A L’HABITATGE DE LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.


Antecedents de fet:

Un gran nombre d'habitatges unifamiliars de Torredembarra que van ser construïdes en les dècades dels setanta, vuitanta i noranta no estan condicionades perquè en el cas que els seus propietaris pateixin una limitació en la seva capacitat motora, aquests puguin accedir i desplaçar-se per l’habitatge. Les vivendes de construcció més recent, tampoc contemplen aquestes adaptacions.

En el que afecta a l’ accés a l’habitatge es contemplen solucions com:
Construcció de rampes o plataformes elevadores especials per a persones amb mobilitat reduïda. Modificació de portes d'accés. Pavimentació o modificació de pavimentació perimetral de l'habitatge per un altre d’antilliscant. Modificació de la balconera de sortida exterior. Anivellament d'espais. Col·locació de passamans. Instal·lació d'ascensor, canvi de cabina, portes i botoneres, instal·lació per a portes obertes, etc. Modificació d'alçada dels graons. Modificació d'elements complementaris (manetes de les portes, espiells, claus de pas, botoneres, etc.). Plataforma elevadora vertical tipus tisora. Elevador individual vertical amb el corresponent contracte de manteniment de l'aparell. Plataforma per pujar escales. Plataforma per pujar escales de seient

Pel que es refereix a desplaçar-se per l’interior de l’habitatge:
Modificació de la cambra de bany. Construcció de la cambra de bany. Modificació de la cuina. Construcció de la cuina. Modificació de portes i/o balconeres. Modificació de parets divisòries. Substitució de paviments. Substitució d'elements. Col·locació de passamans. Petites rampes interiors. Col·locació de barres i seient de dutxa abatible quan estan inclosos dins la modificació o adaptació completa del bany o en la formació de dutxa.

Tots aquest exemples han de contemplar-se com una passa més per aconseguir l'anomenada societat del benestar, tan qüestionada aquests dies des de certs sectors de la societat neoliberal a què ens volen empènyer.

És un deure dels qui gestionen el govern, promoure els canvis necessaris perquè es pugui facilitar als ciutadans afectats una vida més digna, mitjançant l'adequació de les ordenances a aquesta situació.


Per tant, proposem:

1er. - Modificar l'Ordenança Fiscal 14, en el sentit d'afegir com a criteri de bonificació en la taxa, els casos assenyalats.

divendres, 16 de juliol del 2010

Comunicat emés el passat dimecres 14 de juliol arrel del Plenari extraordinari

Els regidors i regidores sotasignants de l’oposició de l’Ajuntament de Torredembarra volem manifestar:

-Que ens sentim profundament decebuts, maltractats i menyspreats per l’atemptat greu a la democràcia realitzat per l’Alcalde-President de la corporació de Torredembarra, Senyor Daniel Masegué en el plenaria que s’acaba de cel.lebrar.

-Davant una errada a l’hora de votar la ratificació de l’urgència d’un regidor que així ho ha manifestat, demanant inmediatament la retificació, aquesta li ha estat incomprensiblement denegada per part de l’Alcalde.

-Considerem que aquesta actuació és un fidel reflex d’una manera de fer les coses basada en la manca d’ètica, d’informació, i en un estil barroer de governar i fer política.

-Actuacions com aquesta provoquen una desconfiança de la ciutadania vers els polítics escollits de manera demòcratica i que mai poden ser un mòdel de gestió cap a la majoria de les voluntats.
ERC-PSC-Regidora No adscrita

dimecres, 14 de juliol del 2010

dimecres, 30 de juny del 2010

Declaració institucional del president de la Generalitat amb motiu de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut
Bona nit, benvolguts conciutadans,

Avui, pocs dies després del quart aniversari de l’aprovació en referèndum del nostre Estatut, hem conegut la notícia que el Tribunal Constitucional ha dictat sentència en relació amb el recurs presentat pel Partido Popular, fa més de tres anys, contra la nostra llei fonamental.

Un Tribunal Constitucional que, com hem dit de forma reiterada, està lamentablement desacreditat i moralment deslegitimat per dictar aquesta sentència.

La indignació que sentim no ens ha d’impedir afirmar amb rotunditat que l’Estatut que varem votar segueix vigent i ha estat declarat constitucional molt majoritàriament.

La Sentència no ha donat la raó al Partido Popular que, recordem-ho, va impugnar 129 preceptes que afectaven a 201 qüestions del nostre Estatut. La sentència, certament, incorpora limitacions que caldrà analitzar i superar a través dels mecanismes polítics, jurídics i institucionals més adients. El Partido Popular no podrà amagar el seu fracàs polític. No han pogut liquidar l’Estatut, malgrat les seves continuades agressions i continuades pressions sobre el Tribunal.

L’Estatut és ben viu però s’ha vist afectat. Tot indica, amb la informació de la que disposem hores d’ara, que cap dels aspectes més fonamentals ha estat anul·lat. El PP no ha assolit el seu objectiu polític. No podrà limitar les nostres aspiracions d’autogovern. Persistirem en les nostres conviccions i en la voluntat democràtica del poble de Catalunya.

El Tribunal Constitucional ha comès una gran irresponsabilitat. No ha fet honor a la seva alta missió i ha escrit una de les més tristes pàgines de la seva història política i jurídica al llarg d’aquests anys.

El Tribunal ha estat més obsessionat en dictar sentència que en fer Justícia i vetllar pel compliment del pacte constitucional. Serà recordat com el tribunal amb menys visió d’Estat que mai ha tingut la democràcia espanyola. Ha fet un mal servei a Catalunya, a Espanya i a l’esperit inclusiu de la Constitució del 78 que ningú pot segrestar.

Per aquesta raó, he volgut comparèixer immediatament davant vostre per dir-vos quina és l’actitud, la conducta que mantindré en els propers dies i què és el que demano i proposo al poble de Catalunya.

Com a President de Catalunya, en tot moment he manifestat -i avui ho reitero- que ens correspon a tots, com a senyal de respecte a l’Estat de Dret, acatar aquesta sentència.

Però acatar no vol dir compartir. I no comparteixo el contingut d’aquesta sentència, en allò que qüestiona l’Estatut, convençut com he estat sempre de la constitucionalitat íntegra de l’Estatut acordat entre el Parlament de Catalunya i les Corts espanyoles, i referendat majoritàriament pel poble de Catalunya.

Acatar no vol dir renunciar. No renunciarem a res del que s’ha pactat, signat i votat.

Ens hem sentit maltractats en aquest procés però, ara, en cap cas ens sentim vençuts. Tot el contrari.

No hi ha tribunal que pugui jutjar els nostres sentiments ni la nostra voluntat. Som una nació.

No renunciarem a la satisfacció plena de les aspiracions d’autogovern contingudes en l’Estatut que varem votar.

Malgrat la indignació que el coneixement de la sentència m’ha produït, i que no vull amagar-vos, crec que ara cal actuar amb serenitat i intel·ligència.

Les institucions catalanes i el poble de Catalunya han de poder expressar, serenament, la voluntat de no renunciar a cap de les seves aspiracions i exigir el respecte a la nostra dignitat com a país.

Tan bon punt he tingut coneixement de la notícia, n’he parlat amb el president del Parlament, amb el cap de l’oposició, amb els presidents de les forces que donen suport al Govern i amb els dels altres partits que conformen el nostre arc parlamentari.

A tots ells, els he traslladat la meva reacció inicial i els he comunicat que penso convocar una sèrie d’accions, que es desenvoluparan els propers dies, i que ara vull anunciar públicament.

Primer.- He proposat que els grups polítics que volen defensar l’Estatut votat pel poble intentin acordar una resposta conjunta a la Sentència. Per tal de treballar en aquesta direcció, he demanat a un grup d’experts juristes una anàlisi d’urgència del contingut de la Sentència i que avaluïn els seus efectes sobre el nostre autogovern. A partir d’aquesta anàlisi, intentarem formular, de la manera més unitària possible, les propostes necessàries per assolir plenament els objectius fixats a l’Estatut, alguns dels quals ara han estat qüestionats.

Segon.- Convocaré els presidents dels grups parlamentaris, al llarg d’aquesta setmana, per valorar la Sentència i les seves conseqüències jurídiques i polítiques.

Tercer.- Demanaré comparèixer davant el Parlament de Catalunya, per expressar la meva posició política i el capteniment de la Generalitat i per donar compte davant la cambra de les actuacions dutes a terme i de les que consideri convenient impulsar en els propers dies. I compareixeré també per establir la millor resposta política i institucional possible, per defensar l’Autogovern de Catalunya, del qual l’Estatut n’és la seva expressió màxima i al que els catalans no pensem renunciar.

Quart.- He parlat amb el president del Govern d’Espanya. Li he traslladat, sense ambigüitats, la nostra decepció per un procés i una sentència que mai no s’hauria d’haver produït. Aquesta sentència no pot derivar cap a una crisi de confiança. Tenim un problema que només la voluntat política i la determinació conjunta de les institucions polítiques catalanes i espanyoles podrem superar, si ens comprometem junts a desenvolupar tot el que hem pactat, acordat, votat i referendat. Caldrà refer el pacte polític que va possibilitar l’Estatut per superar les conseqüències polítiques i jurídiques d’aquesta sentència.

Cinquè.- Convençut que el nostre poble ha de fer sentir la seva veu per expressar el seu sentiment d’afirmació nacional i la seva voluntat de governar-se, us vull demanar, benvolguts conciutadans, que respongueu massivament a la proposta de manifestació que forces polítiques i socials han d’organitzar per poder expressar cívicament i democràticament la nostra voluntat d’autoafirmació i d’autogovern. Caminem junts, units, tots els que estimem el país i defensem l’autogovern. Fem de la senyera, la nostra pancarta unitària. I demostrem que som una nació i que formem un sol poble.

I encara us vull demanar, com a President, que eviteu traslladar la decepció i la indignació d’aquests moments, que jo sento com ningú, cap a una confrontació negativa amb els altres pobles d’Espanya.

Insisteixo: som davant d’una sentència que és responsabilitat exclusiva d’un tribunal. No som davant d’un judici de la resta d’Espanya contra Catalunya. L’Estatut es va fer amb ànim de concòrdia. Un ànim que Catalunya ha de mantenir, però que exigeix també el respecte i el compromís dels altres.

Ciutadans i ciutadanes de Catalunya:

Defensaré íntegrament el contingut del nostre Estatut.

L’Estatut es l’expressió majoritària de la unitat civil i política del poble de Catalunya.

Hi ha d’altres opcions legítimes, però aquesta es la majoritària i la que més cohesiona la nostra societat.

L’Estatut és la nostra Llei de lleis. Tot allò que conté, com a expressió jurídica d’una voluntat política compartida, ens ho hem guanyat a pols i ho farem valer a través dels instruments més adients.

Ara és el moment d’expressar la grandesa de Catalunya.

De demostrar tot el que ens uneix i d’oblidar el que ens separa.

De manifestar la nostra indignació amb la serenitat d’un poble madur i que sap el que vol.

D’afirmar la nostra voluntat d’autogovern amb determinació.

De treballar amb intel·ligència i passió per assolir tot el que ens havíem proposat quan varem pactar l’Estatut.

D’exigir el compliment del pacte polític que va fer possible el nou Estatut i de posar, per tant, a totes les institucions que el van subscriure davant de les seves responsabilitats.

Tot això no serà fàcil.

No us vull enganyar.

Tots sabem que vivim temps difícils en què s’encavalquen una profunda crisi econòmica i la incertesa que pot obrir aquesta sentència.

Per això, hem d’actuar combinant la màxima determinació amb la màxima serenor.

No és temps de foguerades ni de gesticulacions que duren el que duren, però que no canvien res i porten a la frustració.

Creieu-me, la fórmula d’èxit és mantenir inamovible la nostra unitat al servei d’un objectiu tan assenyat com el d’exigir el compliment d’un pacte i mantenir alhora la voluntat democràtica expressada pel poble de Catalunya.

Estic convençut que podem superar aquesta prova.

Que aquest propòsit és possible.

Que Catalunya en sortirà enfortida, si tots sabem estar a l’alçada de les nostres responsabilitats.

Tenim més determinació política i més instruments per assolir tots els objectius que ens havíem marcat, sense cap mena de renúncia. Aquest Estatut és fort perquè el país és fort. Alguns el volen fer trontollar, però no podran perquè els seus fonaments són sòlids.

La immensa majoria, més del 95% del text estatutari, ha estat confirmat com a constitucional. Aquesta és la realitat, però no ens conformem. El volem tot, íntegre, desplegat en plenitud, perquè és el que va voler el poble de Catalunya.

Però vosaltres teniu la paraula. A les properes eleccions al Parlament de Catalunya serà el moment en que vosaltres, ciutadanes i ciutadans de Catalunya, podreu decidir en quina direcció cal continuar.

Mentrestant, jo, com a president, defensaré l’Estatut. El nostre Estatut.

Amb aquest esperit actuaré, determinat més que mai a fer honor al compromís que vaig adquirir en prometre el càrrec de president de la Generalitat.

Aquesta és la meva paraula. Aquest és el meu compromís.

Visca Catalunya.

dissabte, 19 de juny del 2010

divendres, 18 de juny del 2010

Moció per a constituir una empresa municipal...


Ahir, es va presentar aquesta moció. No va comptar amb els suports suficients. El més destacat és que es coincideix majoritàriament amb el que planteja el text. Cal endegar la gestió de l’aparcament i cal constituir una empresa de gestió pel propi aparcament, per les zones blaves i pel servei de grua, les discrepàncies es van expressar en termes de pressa, es va votar que no i alhora es proposava començar a parlar-ne l’endemà, i també en termes de “ja està previst un concurs per a gestió externa de l’aparcament fins a constituir l’empresa de serveis”.

Ambdues explicacions no son comprensibles, al nostre parer, ja que la moció expressa un període de gestió directa, amb contractació de personal, fins que la nova empresa municipal es pugui fer càrrec. Ni dates ni presses, ni temps agosarat ni incompatibilitat amb processos administratius, ja que ni tan sols està constituïda la mesa d’adjudicació d’aquest servei temporal de gestió de l’aparcament.

Nous contractes per un període de sis mesos. Amb la possibilitat de ser contractat per la definitiva empresa. En la situació actual no és un detall per oblidar.

El Partit dels Socialistes de Catalunya ha fet arribar al plenari diferents mocions. No han estat acceptades. I, el temps, les ha fet incontestables. Parlar d’empreses, ja fa temps que ho fem, d’haver estat escoltats, el aparcament del carrer filadors ja estaria en funcionament.

Llegiu i valoreu.

dijous, 17 de juny del 2010

Avui Plenari... ??


El plenari es reuneix avui. L'ordre del dia, reflexa tot el que cal endegar? Seran sobrevingudes? Les preguntes i els precs són l'únic mitjà d'actuar a la política torrenca?

dijous, 3 de juny del 2010

El Parlament reclama l'inici de la restauració dels espais lliures de Muntanyans IILa comissió de Medi Ambient i Habitatge del Parlament de Catalunya va aprovar ahir per unanimitat instar el govern a iniciar el procés de restauració dels espais lliures del pla parcial Muntanyans II de Torredembarra, que, segons una resolució aprovada fa dos anys, han de passar a formar part de l'espai d'interès natural (EIN) Platja de Muntanyans i Creixell. La nova resolució, que va ser el resultat d'una transacció entre CiU (que va promoure la resolució) i el tripartit, preveu que el govern concreti «la programació de les actuacions» i que iniciï les que no requereixin la finalització de les obres de desenvolupament del polèmic pla parcial, del qual ja s'han executat els treballs d'urbanització, tot i que no s'ha edificat.

Finalment, però, la proposta aprovada no ha inclòs la reivindicació principal de CiU al text inicial, en què demanava que es definissin els espais adjacents als espais lliures del pla parcial que, pel seu valor natural, calia també protegir de la construcció. El diputat de CiU, Carles Sala, va recordar que encara no «s'ha fet cap pas que permeti concretar quins són els espais que han de ser protegits ni quines mesures cautelars es preveuen aplicar». L'alcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, va celebrar el nou compromís però va recordar que el govern té «poca credibilitat» després que «no s'ha fet res» respecte de la moció aprovada el 2008.

dimecres, 26 de maig del 2010

Declaració

El Partit dels Socialistes de Catalunya a Torredembarra, davant de les interpretacions malintencionades i rumors escampats per la vila,

DECLARA:


Que la moció presentada en el darrer plenari ha estat fruit del treball intern de les diferents comissions de la nostre agrupació.

Que va ser comentada amb els diferents grups polítics progressistes i que es va atendre a les sugerències i millores que no alteraven el sentit original. Així mateix es va fer arribar a l’Ajuntament pel registre d’entrada molt avançadament i que en la celebració de la comissió informativa de la setmana anterior al plenari va ser comunicada a la totalitat de grup i es va realitzar l‘oferiment d’atendre possibles esmenes i/o suggeriments.

Que pensem que incloure l’anomenada ampliació del Centre d’assistència primària, és a dir el Centre d’Alta Resolució, en l’àrea d’equipaments del Pla parcial anomenat “La Rasa”, just al costat del CAP, amplifica la vocació de servei ja que no constitueix duplicitat.

Que un cop resolt la ubicació del CEIP Mirades, just en aquesta àrea d’equipaments, el fet d’ubicar-hi també el CAR, lluny d’entorpir el seu procés de construcció o malmenar la negociació de l’avançament de l’ús d’aquest àrea per part dels propietaris actuals, implica un benefici major. L’àrea complerta esdevé un valor afegit per la urbanització dels habitatges previstos així com per la zona verda resultant d’aquest Pla i del veí, anomenat “La Sort.

Que la informació que hem rebut sobre els processos de diàleg amb l’administració i amb la propietat per part de l’alcalde, ha estat comunicada de forma deliberadament breu. Fet més que demostrat, quan es va aprovar definitivament el Pla de “La Rasa” com a solució per desllorigar la nova ubicació de l’escola i, davant d’aquesta moció, es va manifestar que restaven serrells i processos i per tan que podia quedar en un no rés.

Que les principals informacions sobre les consultes, converses i altres, realitzades per l’equip de govern amb institucions i/o propietaris s’han fet de forma informal i que, sovint, es contradeixen amb les afirmacions realitzades al plenari municipal.

Que davant de les denúncies al respecte, s’obre una cortina de fum acusen a les reivindicacions de veracitat com atacs indiscriminats. Per la seva banda, l’alcalde segueix escampant versions i interpretacions interessades i tendencioses, fins i tot, setmanalment, en un programa a l’emissora municipal sense l’opció de contrastar informacions en igualtat de condicions, és a dir amb franja programada i publicitació de les respostes.

Que incloure el CAR és una actuació a realitzar entre l’actual CAP i el CEIP pactat. Lluny de semblar un augment de les demandes de l’ajuntament, és aprofitar millor l’espai ja suposadament cedit. Que el fet de realitzar les actuacions abans de la urbanització del Pla, comportarà menys molèsties per als futurs veïns i veïnes.

Que el fet de no existir urbanització, permet simultanejar ambdues obres amb menys problemes de logística per la millor accessibilitat a l’àrea.

Que l’actual situació de minoria de l’equip de govern es una cosa sabuda i, en paraules de l’actual alcalde, assumida. Pel que no entenem com es pot veure com un intent de desestabilització el fet d’haver d’assumir una moció constructiva recolzada pels regidors dels altres grups.

Que l’essència de la moció hauria d’encetar un procés de verificació de possibilitats i de “no endarreriment” dels tràmits i processos del Pla Parcial.

Que no es podia assumir l’esmena de l’alcalde de continuar amb Muntanyans 1 i si en el moment d’actuar ja estava solucionat, optar per “La Rasa”. A la actuació li cal celeritat i voluntat de no perdre deliberadament el temps, sense eines de control i un compromís tan aleatori és quasi bé un acte de fe.

Que s’ha ofert l’ajut necessari per a canviar el tipus de gestió del Pla i poder agilitar la seva resolució. Oferta ignorada per raons difícils d’explicar, amb la salvetat de la gran quantitat d’opcions representades a l’actual equip.Aquest son els veritables fets, comentaris i posicionaments del Partit Socialista. Les interpretacions oportunistes busquen fer creure que saben el que volen saber.


PSC - Torredembarra

divendres, 14 de maig del 2010

El alcaldes del PSC es citen aquest dissabte a MontblancLa jornada pretén impulsar la creació d'un centre d'energies alternatives al Camp de Tarragona amb col·laboració del sector públic i privat

Tots els alcaldes i caps de llista del PSC al Camp de Tarragona estan cridats aquest dissabte a Montblanc per a "debatre i posar en comú las diferents iniciatives dutes a terme als municipis per fer front a la crisis" i apostar per la creació "d'un centre pioner sobre energies alternatives com la biomassa, aerogeneradors o central de cogeneració" al territori amb la vinculació "del sector públic i privat". El secretari de Política Municipal de la federació socialista, Josep Guasch, considera la iniciativa com un bon punt de partida per a farcir "les possibilitats de les noves economies alternatives com les lligada a l'energia".

Després de Falset i El Vendrell, els socialistes han escollit Montblanc com a seu de la jornada perquè "aquesta mena de reunions també serveixen per prendre el pols dels municipis on ens reunim. I en aquest sentit Montblanc té en cartera les obres de l'autovia així com el nou centre logístic que està començant a prendre forma", afirma Guasch.

El dirigent socialista afegeix que "el document final no consistirà en la lectura d'un manifest prefabricat, sinó que sobre un mínim guió es donarà peu a debats oberts amb aportacions de tothom. Serà al final de la jornada quan perfilarem el document de base".

dijous, 6 de maig del 2010

SUBVENCIONS PLANS DE PARTICIPACIÓ ENTITATS

Entitats

ORDRE IRP/260/2010, de 19 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir les suvencions per promoure la realització de plans de participació per a associacions no lucratives, i s'obre convocatòria pública per al període 2010-2011.

El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya fomenta els valors i les pràctiques de participació ciutadana que enriqueixen la qualitat de la vida democràtica i la pràctica de l'associacionisme.

Des d'aquesta especificitat, es promou aquesta convocatòria de subvencions ja que el món associatiu, avui, necessita d'una millor estructuració dels canals i espais que utilitza per facilitar la participació i implicació del seu principal actiu: la gent. Persones associades, voluntàries, que col·laboren econòmicament, que dediquen part dels seus recursos o del seu temps lliure a la tasca de l'associació, usuaris de les activitats o el serveis promoguts per les associacions, són algunes de les maneres en les que hom pot vincular amb una associació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de maig de 2010.

Sol·licitud
Declaració de remuneració del personal directiu
Full de transferència bancària

dimecres, 5 de maig del 2010

Curs d’acollida a nous i noves militants, organitzat per l’Agrupació Socialista de Torredembarra

Dissabte 8 de maig de 9,00 a 14,00h. a
Casal Municipal de Torredembarra
carrer Capella, 6
Dissabte 8 de maig de 9,00 a 14,00h. al Casal Municipal de Torredembarra (c/ Capella, 6)

Curs d’acollida a nous i noves militants, organitzat per l’Agrupació Socialista de Torredembarra


Companys/es


Com us vàrem anticipar fa unes setmanes, el proper dissabte 8 de Maig, hem organitzat, amb la col·laboració de l'Escola de formació Xavier Soto, un curs d’acollida per nous i noves militants. La inscripció al curs, esta oberta a tota la militància de les agrupacions del Baix Gaià.Tot i ser un curs d’acollida o vestibular del PSC i que tracte d’aconseguir que els nous afiliats tinguin una visió global del partit, també és l’ocasió de parlar de la situació política actual i rememorar els orígens del Partit, repassar la història del moviment obrer i del socialisme a Espanya i a Catalunya, la seva estructura i l’argot intern del PSC


L'Escola de Formació Xavier Soto, ens proposa els següent programa:

• 9.00-10.30h.
Situació política actual
Ponent :Joan Ruiz
• 10.30-14.00h.
Història del socialisme i Estructura del PSC.
• Ponent: Alejandro Caballero

L'horari del curs es de 9 a 14 h. En acabar, tenim preparat un aperitiu, per poder xerrar una estona amb les companyes i companys.

dijous, 29 d’abril del 2010

EL PSC DE TORREDEMBARRA EXIGEIX A L'ALCALDE MASAGUÉ QUE RECTIFIQUI...


EL PSC DE TORREDEMBARRA EXIGEIX A L’ALCALDE MASAGUÉ QUE RECTIFIQUI LES DECLARACIONS EN LES QUÈ ACUSAVA ALS SOCIALISTES DE “NO SENTIR ELS COLORS DEL POBLE”

Susanna Navarro: “El senyor Masagué ha comès una greu irresponsabilitat que exigeix una rectificació pública immediata. És intolerable que en ple segle XXI l’alcalde vulgui dividir als torrencs en dues categories, en funció d’on han nascut”

El PSC de Torredembarra ha exigit avui a l’alcalde Daniel Masagué que rectifiqui públicament d’unes declaracions seves a la radio municipal en les què titllava als representants socialistes com a “gent que no és del poble... no senten els colors... això ho fa algú que crec que és de Salamanca i que s’ho mira des de lluny” (textual).

Segons la primera secretaria de l’agrupació socialista de Torredembarra, Susanna Navarro, “l’alcalde ha comès una greu irresponsabilitat que exigeix una rectificació immediata. No pot ser que en ple segle XXI l’alcalde de Torredembarra es dediqui a dividir als torrencs en dues categories, en funció de si han nascut o no al poble.”

“Potser això respon a la mentalitat etnicista del senyor Masagué però els socialistes creiem que tots els ciutadans de Torredembarra, hagin nascut a la nostra vila o hagin trobat a La Torre el poble on viure i veure créixer als seus fills, mereixen el mateix respecte i la mateixa consideració. A nosaltres mai se’ns acudiria recórrer a on han nascut els regidors de CiU per desqualificar-los. Mai!”

Així mateix, els socialistes torrencs emplacen a l’alcalde a prendre consciència de què la moralitat es mesura segons uns altres paràmetres. “Per exemple, les regles morals, no escrites però que formen part del consens ètic col·lectiu, diuen que per ser alcalde s’ha de guanyar la confiança dels ciutadans expressada a les urnes, no mitjançant votacions al plenari en les què es resulta elegit amb el vot de regidors trànsfugues que perverteixen la voluntat popular”, ha resumit la primera secretària de l’agrupació socialista torrenca.

dissabte, 17 d’abril del 2010

La Canonja, 947è municipi català
El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei de constitució del municipi de la Canonja, el 947è del Principat, situat entre Tarragona, Reus i Vila-seca i amb més de cinc mil habitants. La Canonja, amb set segles d'història, recupera la independència que va perdre el 1964 quan, en ple franquisme, fou annexat a Tarragona perquè s'hi pogués establir la naixent indústria química. Fa sis anys l'Ajuntament de Tarragona va començar els tràmits de segregació d'aquesta entitat municipal descentralitzada, un procés que culminarà amb la constitució legal de la Canonja com a municipi a la tardor, quan hauran passat sis mesos de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat del tràmit parlamentari. El conseller de Governació, Jordi Ausàs, ha de designar ara una junta gestora, formada per onze membres, d'acord amb els resultats obtinguts a les últimes eleccions municipals corresponents al territori segregat. A l'hora de constituir la junta també es tindran en compte criteris de paritat entre homes i dones. Resta adscrit al terme de la Canonja, de 7,32 quilòmetres quadrats, el polígon petroquímic meridional de Tarragona, on hi ha establertes companyies com Basf, Bayer, Dow Chemical, Erkimia, Erkol, IQA, Repsol i Transformadora de Etileno. Hi ha informació sobre la Canonja a webs com la del municipi, la del Centre d'Estudis Canongins Ponç de Castellví, la pàgina personal de Joan Xatruch, el bloc la Canonja 3 i la llista de recursos eLaCanonja.com. D'aquí a mig any la Canonja deixarà d'aparèixer a la llista d'entitats municipals descentralitzades (EMD), els nuclis de població sense ajuntament propi que es regeixen conjuntament per una junta de veïns. Actualment, són seixanta les EMD del Principat, la majoria a les comarques pirinenques i a l'Aran: Espui, Jesús, Pi, Tornafort, Valldoreix, Vilamitjana...

Al País Valencià hi ha onze entitats locals menors o pedanies, com Jesús Pobre i la Xara. I a Mallorca n'hi ha una, Palmanyola, entre Palma i Bunyola.

divendres, 26 de març del 2010

Preguntes i Consens

Tot i que la feina no amaina per no tenir competències delegades, la tasca d’un regidor sempre és de corresponsabilitat. Comprovar dades i fer el seguiment dels temes, és més feixuc davant de la manca de personal que és té. No és delega. Cal no oblidar-ho.

La paraula oposició defineix els regidors del plenari que no formen part de l’anomenat equip de govern. Una paraula que a voltes de fer-la servir esdevé un concepte equivocat.

No es tracta d’una mena de “digui’m vostè el que vulgui que mi oposo” o li faré la “guitza”, per citar alguns exemples col·loquials.

Hauria de seguir significant que hi ha més d’una manera de fer les coses, més d’una forma d’actuar i propostes per a on anar i com.

El Partit Socialista ha assumit el paper que li ha tocat en aquesta etapa convulsa. No seguirem recordant els pactes que no varen fructificar o la regidora que es va transfugar, ni tan sols recordar l’impossible equilibri dels grups que varen assolir la minsa majoria absoluta, que ja no hi és i que amenaça amb debilitar-se dia a dia.

Ara és el moment de la reflexió i de donar explicacions i propostes. Plenari rera plenari hem preguntat als regidors de l’equip de govern sobre temes importants. Molts, en som conscients, no han arribat a la ciutadania amb prou claredat.

Si qualsevol torrenc analitzés aquests plenaris, on sovint els punts de l’ordre del dia fregaven el rutinari o el mínim pes polític, comprendria que no es pot contrastar programes i solucions davant de la indefinició o l’ajornament constant.

Calia preguntar i evidenciar situacions. La manca de respostes o de “fugides d’estudi” ha teixit un fum a on es vol aplicar el “qui dies passa, anys empeny”.

Es reclama consens des de diferents fòrums de la ciutat. Sí, sempre és positiu. Però, pensem-hi una mica més.

Consensuar, després de destinar més de quatre milions d’euros sense consultar?

Consensuar, després d’ajornar amortitzacions i alliberar quantitats sense un pla econòmic definit?

Un pressupost de contenció és un consens. Un “campi qui pugui” perquè la roda del deute ja deixa de rodar, no pot ser la idea inspiradora d’un acord. És un acte de irresponsabilitat beneir una situació anunciada i decadent.

Nosaltres hem seguit treballant. Comissions i reunions, entrevistes des del despatx del grup municipal, des del nostre local I arreu a on hem anat a parlar amb veïns I veïnes.

La principal feina és dibuixar un projecte pels propers quatre anys. Un treball realista i ple d’il·lusions.

Un projecte que compta amb que l’any que ve, a la primera línia del pressupost hi haurà el deute de prop d’un milió d’euros de les desviacions en l’execució de les obres que estan en marxa des de fa massa temps. Un projecte que també haurà de comptar amb els crèdits que caldrà pagar.

No s’ha d’oblidar que han arribat a Torredembarra més de 4MEUR per a afavorir la contractació i el desenvolupament de projectes. I el que quedarà serà aquesta primera línia de deute i cap record d’haver ajudat a famílies torrenques.

Seguirem treballant.

dissabte, 6 de març del 2010

6 de març - Consulta al carrerAvui, dia 6 de març a les 16.30 h. a la plaça Mossèn Joaquim Boronat de Torredembarra, els grups polítics del Partit dels Socialistes de Catalunya - Agrupació de Torredembarra, i l’Alternativa Baix Gaià, farem una enquesta/consulta als ciutadans i ciutadanes de Torredembarra. En el dia 8 de Març, dia Internacional de la Dona, volem parlar al carrer de les percepcions reals sobre problemes vinculats al gènere.

És una ocasió per a parlar amb les nostres veïnes i veins i copsar els seus neguits. Vine a la plaça! Vine a commemorar el dia internacional de la dona!

La Comissió executiva