dijous, 6 de maig de 2010

SUBVENCIONS PLANS DE PARTICIPACIÓ ENTITATS

Entitats

ORDRE IRP/260/2010, de 19 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir les suvencions per promoure la realització de plans de participació per a associacions no lucratives, i s'obre convocatòria pública per al període 2010-2011.

El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya fomenta els valors i les pràctiques de participació ciutadana que enriqueixen la qualitat de la vida democràtica i la pràctica de l'associacionisme.

Des d'aquesta especificitat, es promou aquesta convocatòria de subvencions ja que el món associatiu, avui, necessita d'una millor estructuració dels canals i espais que utilitza per facilitar la participació i implicació del seu principal actiu: la gent. Persones associades, voluntàries, que col·laboren econòmicament, que dediquen part dels seus recursos o del seu temps lliure a la tasca de l'associació, usuaris de les activitats o el serveis promoguts per les associacions, són algunes de les maneres en les que hom pot vincular amb una associació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de maig de 2010.

Sol·licitud
Declaració de remuneració del personal directiu
Full de transferència bancària