dimarts, 20 de juliol del 2010

Mocions socialistes al Plenari Municipal




En aquest plenari es presenten aquestes mocions:



MOCIÓ PER MODIFICAR DE L'ORDENANÇA FISCAL Núm. 5 DE L'AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA PER AFAVORIR L'ACCÉS A L’HABITATGE DE LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.


Antecedents de fet:

Un gran nombre d'habitatges de Torredembarra, construïts en les dècades dels setanta, vuitanta i noranta no estan condicionades perquè en el cas que els seus propietaris pateixin una limitació en la seva capacitat motora, aquests puguin accedir i desplaçar-se per l’habitatge. Les vivendes de construcció més recent, tampoc contemplen aquestes adaptacions.

En el que afecta a l’ accés a l’habitatge es contemplen solucions com:

Construcció de rampes o plataformes elevadores especials per a persones amb mobilitat reduïda. Modificació de portes d'accés. Pavimentació o modificació de pavimentació perimetral de l'habitatge per un altre d’antilliscant. Modificació de la balconera de sortida exterior. Anivellament d'espais. Col·locació de passamans. Instal·lació d'ascensor, canvi de cabina, portes i botoneres, instal·lació per a portes obertes, etc. Modificació d'alçada dels graons. Modificació d'elements complementaris (manetes de les portes, espiells, claus de pas, botoneres, etc.). Plataforma elevadora vertical tipus tisora. Elevador individual vertical amb el corresponent contracte de manteniment de l'aparell. Plataforma per pujar escales. Plataforma per pujar escales de seient

Pel que es refereix a desplaçar-se per l’interior de l’habitatge:

Modificació de la cambra de bany. Construcció de la cambra de bany. Modificació de la cuina. Construcció de la cuina. Modificació de portes i/o balconeres. Modificació de parets divisòries. Substitució de paviments. Substitució d'elements. Col·locació de passamans. Petites rampes interiors. Col·locació de barres i seient de dutxa abatible quan estan inclosos dins la modificació o adaptació completa del bany o en la formació de dutxa.

Tots aquest exemples han de contemplar-se com una passa més per aconseguir l'anomenada societat del benestar, tan qüestionada aquests dies des de certs sectors de la societat neoliberal a què ens volen empènyer.

És un deure dels qui gestionen el govern, promoure els canvis necessaris perquè es pugui facilitar als ciutadans afectats una vida més digna, mitjançant l'adequació de les ordenances a aquesta situació.


Per tant, proposem:


1è.- Modificar l'Ordenança Fiscal 5, en el seu art. 8, en el sentit d'afegir un tercer punt, en els següents extrems:
Estaran bonificats en un 95% de la quota de l'impost, les obres destinades a afavorir l’accés i la mobilitat a l’habitatge en els supòsits referits en els antecedents.
Per gaudir d'aquesta bonificació, s'haurà de sol·licitar pel subjecte passiu abans de l'inici de l'obra o instal·lació, acreditant documentalment qualsevol tipus de disminució física, malaltia o situació que faci recomanable aquesta adaptació.
La bonificació es concedirà previ informe dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament.
La proposta de bonificació haurà de ser realitzada per l'alcaldia i aprovada pel Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria simple.


MOCIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 14 DE L'AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA PER AFAVORIR L'ACCÉS A L’HABITATGE DE LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.


Antecedents de fet:

Un gran nombre d'habitatges unifamiliars de Torredembarra que van ser construïdes en les dècades dels setanta, vuitanta i noranta no estan condicionades perquè en el cas que els seus propietaris pateixin una limitació en la seva capacitat motora, aquests puguin accedir i desplaçar-se per l’habitatge. Les vivendes de construcció més recent, tampoc contemplen aquestes adaptacions.

En el que afecta a l’ accés a l’habitatge es contemplen solucions com:
Construcció de rampes o plataformes elevadores especials per a persones amb mobilitat reduïda. Modificació de portes d'accés. Pavimentació o modificació de pavimentació perimetral de l'habitatge per un altre d’antilliscant. Modificació de la balconera de sortida exterior. Anivellament d'espais. Col·locació de passamans. Instal·lació d'ascensor, canvi de cabina, portes i botoneres, instal·lació per a portes obertes, etc. Modificació d'alçada dels graons. Modificació d'elements complementaris (manetes de les portes, espiells, claus de pas, botoneres, etc.). Plataforma elevadora vertical tipus tisora. Elevador individual vertical amb el corresponent contracte de manteniment de l'aparell. Plataforma per pujar escales. Plataforma per pujar escales de seient

Pel que es refereix a desplaçar-se per l’interior de l’habitatge:
Modificació de la cambra de bany. Construcció de la cambra de bany. Modificació de la cuina. Construcció de la cuina. Modificació de portes i/o balconeres. Modificació de parets divisòries. Substitució de paviments. Substitució d'elements. Col·locació de passamans. Petites rampes interiors. Col·locació de barres i seient de dutxa abatible quan estan inclosos dins la modificació o adaptació completa del bany o en la formació de dutxa.

Tots aquest exemples han de contemplar-se com una passa més per aconseguir l'anomenada societat del benestar, tan qüestionada aquests dies des de certs sectors de la societat neoliberal a què ens volen empènyer.

És un deure dels qui gestionen el govern, promoure els canvis necessaris perquè es pugui facilitar als ciutadans afectats una vida més digna, mitjançant l'adequació de les ordenances a aquesta situació.


Per tant, proposem:

1er. - Modificar l'Ordenança Fiscal 14, en el sentit d'afegir com a criteri de bonificació en la taxa, els casos assenyalats.

divendres, 16 de juliol del 2010

Comunicat emés el passat dimecres 14 de juliol arrel del Plenari extraordinari

Els regidors i regidores sotasignants de l’oposició de l’Ajuntament de Torredembarra volem manifestar:

-Que ens sentim profundament decebuts, maltractats i menyspreats per l’atemptat greu a la democràcia realitzat per l’Alcalde-President de la corporació de Torredembarra, Senyor Daniel Masegué en el plenaria que s’acaba de cel.lebrar.

-Davant una errada a l’hora de votar la ratificació de l’urgència d’un regidor que així ho ha manifestat, demanant inmediatament la retificació, aquesta li ha estat incomprensiblement denegada per part de l’Alcalde.

-Considerem que aquesta actuació és un fidel reflex d’una manera de fer les coses basada en la manca d’ètica, d’informació, i en un estil barroer de governar i fer política.

-Actuacions com aquesta provoquen una desconfiança de la ciutadania vers els polítics escollits de manera demòcratica i que mai poden ser un mòdel de gestió cap a la majoria de les voluntats.
ERC-PSC-Regidora No adscrita

dimecres, 14 de juliol del 2010