dijous, 17 de juliol del 2014

COMUNICAT 17 DE JULIOL


Torredembarra a 17 de juliol 2014


Davant del fets ocorreguts aquesta setmana a l'Ajuntament de Torredembarra, el PSC vol fer arribar a la població el següent comunicat:


  1. A petició de tots els grups Municipals (a escepció del GiT), inclòs l'ABG i la Sra. Montserrat Gassull, el PSC va acceptar presentar com a candidat a l'Alcaldia al Sr. Enric Grangel per tal de facilitar el consens amb la resta dels grups i deixant de banda els legítims interessos electorals i de partit
  2. El PSC va signar un document de deu punts que considerem que eren la base d'una acció programàtica que obria la porta a un nou període d'estabilitat i bon govern, document que van acordat amb ERC,ADT i PP i que comptava amb aportacions fetes per l’ABG, Montserrat Gassull i fins i tot de CiU.
  3. Aquest decàleg deixava la porta oberta a la participació de CiU en el Govern evidentment sense responsabilitats delegades a aquells regidors i regidores implicats en el que tothom anomena ja el “cas Torredembarra”, i obria el consens de tots els grups a les Juntes Locals de Govern i acceptar el vot nominal a les Comissions Informatives, el que garantia la transparència en les decisions i la participació de tots els grups (inclòs CiU i ABG) en tots els temes relacionats a la vida municipal.
  4. El PSC, lamenta profundament el vot d'abstenció d'ABG i de Montserrat Gassull ja que aquesta, ha permès adjudicar al Sr. Pere Font i per tant a CiU l'Alcaldia del nostre municipi amb nomes tres Regidors i sense cap vot a favor. Fem dons responsables d'aquesta nova situació a l’ABG i a la Sra. Montserrat Gassull que van prioritzar suposats rèdits electorals per damunt de la governabilitat de Torredembarra i de propiciar un canvi de Govern encapçalat pel socialista Enric Grangel per tal de recuperar la transparència i les formes democràtiques en les actuacions que han l’anterior Equip de Govern s’havien deixar de banda al nostre municipi.
  1. Denunciem les maniobres per part d'ABG, encaminades a intentar embrutar un procés totalment transparent i que davant de la manca d'arguments per justificar la seva abstenció, que directament va facilitar un Govern sense capacitat de maniobra i dirigit per CiU, que recordem que en aquests moments te cinc dels seus actual regidors imputats, i acceptant “regalar” l'Alcaldia a un dels implicats en el “cas Torredembarra”
  2. Reiterem la nostra fidelitat i compromís amb el “pacte de responsabilitat” entre partits que van signat el passat 12 de Juliol, i no serà el PSC qui trenqui un acord que considerem un dels més positius i democràtics mai realitzat a Torredembarra i que ara CiU vol fer creure a la població que és un programa treballat per ells.
  3. El PSC sempre estarà obert al diàleg per garantir la estabilitat i la racionalitat política sempre que siguin respectats sense ambigüitats l'obertura democràtica, participativa i transparent que recull aquest document, així com l'entrada al Govern de transició de tots aquells Regidors que ho vulguin fins el proper mes de maig del 2015, deixant sense responsabilitats directes a tots aquells que estiguin implicats en la investigació judicial.
  4. Denunciem l'incompliment per part de la Direcció de CiU de les directrius marcades pel ells mateixos que en un comunicat fet públic van deixar clar que CiU “no reclamaria l'Alcaldia”, no obstant segons va declarar públicament el Sr. Font va rebre ordres directes de l’actual Delegat del Govern de Tarragona Sr. Quin Nim per a postular-se acceptar-la en el darrer moment. Fem responsable a CiU de crear una situació caòtica i d’irresponsabilitat que ha permés la constitució d’un Govern en franca minoria en contra de la voluntat de la majoria dels representants del poble de Torredembarra
  5. Al mateix temps, denunciem les maniobres d’obscurantisme (reunions a altes hores de la nit a casa d'un conegut militant convergent i amb la participació de CiU i altres Regidors/res), continuació de les ja practicades i habituals en els darrers temps per part del Govern Convergent, per tal de mantenir-se a l'Alcaldia quan des de la Direcció del partit i el mateix Sr. Font van declarar que en un període de 10 dies deixarien l'Alcaldia i això desprès d'oferir un “pacte” al PSC que abans de iniciar-se ja han “traït”
  6. Finalment des de el PSC, exigim la dimissió immediata del Sr. Pere Font per tal de iniciar un diàleg sincer i poder desencallar una situació que creiem deslegitimada, ja que va accedir a l'Alcaldia sense ni un sol vot, i poder així restablir la confiança del poble en la seva classe política i posar amb força un projecte que serveixi per obrir les portes de la institució de bat a bat a tots els torrencs i torrenques
diumenge, 13 de juliol del 2014

PACTE DE RESPONSABILITAT I PER L’ELECCIÓ D’UN NOU ALCALDEPACTE DE RESPONSABILITAT I PER L’ELECCIÓ D’UN NOU ALCALDE A
                     TORREDEMBARRA FINS FINALITZAR L’ACTUAL MANDAT 


Reunides les persones sotasignants, en representació dels grups municipals
detallats al peu d’aquest document,

MANIFESTEN 

El 26 de juny va tenir lloc a l’Ajuntament de Torredembarra una situació
excepcional consistent en el registre de les dependències municipals per part
de la Guàrdia Civil que va acabar amb la detenció i trasllat al jutjat de l’alcalde i
la resta de membres de l’equip de Govern. Encara a dia d’avui l’alcalde es
troba en presó preventiva, comunicat i sense fiança, el cas es troba en secret
de sumari i ha estat designat alcalde accidental, el Sr. Enric Grangel, cap de
llista del PSC, per tal de poder convocar els plenaris que permetran acceptar la
renúncia de l’alcalde Sr. Daniel Masagué i la del regidor Sr. José Oviedo.
Durant més de quinze dies l’ajuntament de Torredembarra ha estat sense
govern municipal efectiu. Davant aquesta situació d’ingovernabilitat i la
possibilitat de creació d’una comissió gestora municipal per acord de Consell
de Ministres Espanyol en compliment del Decret 78/1998, de 17 de març, pel
qual es regulen les comissions gestores municipals, la responsabilitat de
mantenir la governabilitat amb els efectius locals ens porta a subscriure un
ACORD per substituir l’anterior alcalde que ja ha dimitit dels seus càrrecs.
Aquest ACORD es basa en els PACTES següents 

PACTES 

Primer.- Es proposa com alcalde de Torredembarra al Sr. Enric Grangel, cap de
llista del PSC, segona llista municipal més votada després de CIU en les
eleccions del 2011.

Segon.- Un cop elegit l’alcalde, es treballarà per constituir un govern el més
ampli possible en el qual únicament tindran regidories delegades aquells
regidors i regidores que no continuïn en situació d’imputats com a
conseqüència de l’actuació del 26 de juny de 2014 

Tercer.- El nou govern tindrà com a principal objectiu garantir la governabilitat
de Torredembarra fins la finalització del present mandat

Quart.- Es traspassaran a la Junta de Govern Local (JGL) totes aquelles
atribucions que actualment ostentava l’alcaldia i que poden ser traspassades
a aquest òrgan de govern.

Cinquè.- El plenari de l’Ajuntament tindrà totes aquelles competències que
s’havien delegat a la JGL al començament de l’actual mandat. Tanmateix, es
modificarà el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal de fer sessions
plenàries i comissions informatives amb una periodicitat mensual.

Sisè.- Per tal de permetre als regidors i regidores que no ostentin cap regidoria
delegada col·laborar amb la governabilitat de Torredembarra es crearan
comissions de treball especifiques amb representació de tots els grups
municipals i els tècnics i tècniques de l’Ajuntament que es requereixin per
assessorar aquestes comissions.

Setè.- Atesa la realitat social del moment cap regidor ni regidora de
l’Ajuntament tindrà dedicació exclusiva ni parcial i s’ajustaran les seves
percepcions econòmiques per assistències a l’esmentada realitat social 

Vuitè.- Es garantirà el funcionament col·legiat de tots els regidors i regidores en
les decisions més importants 

Novè.- S’ emprendran les accions urgents que es detallen a continuació:

1. Tancar les empreses públiques creades no operatives
2. Eliminar els càrrecs de confiança o restituir-los on els pertoqui quan no
sigui possible la extinció dels seus llocs de treball
3. Es reglamentaran els pagaments de les productivitats i s’eliminaran les
arbitràries existents
4. Obertura de la JGL a l’assistència de tots els regidors i regidores.
5. Tots els Grups Municipals signants d’aquest acord tindran representant a
la JGL amb dret a vot
6. Normalitzar la situació de la neteja viària, els lloguers injustificats i altres
contractes que puguin ser declarats nuls o anul·lables
7. Executar els acords de ple aprovats incloses les comissions d’estudi i
treball.
8. Fer un inventari de tots els expedients municipals
9. Canviar l’actual lletrat extern de l’Ajuntament
10.Dur a terme, amb la màxima urgència, una auditoria econòmica per tal
de conèixer la situació en que es troba l’Ajuntament 

Desè.- Es donarà a conèixer a tota la població de Torredembarra el perquè
d’aquest acord i el seu contingut 

Torredembarra, 12 de juliol de 2014