dimecres, 21 de setembre del 2011

Dijous, 22 de setembre, sessió ordinària del Ple de la Corporació.

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Registre General de Sortides Número: 2011/10607
Data: 20/09/2011
 
Notificació de convocatòria de sessió plenària
Poso en el seu coneixement que l’alcalde de la Corporació, pel seu Decret número 1929 dictat avui ha aprovat la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent a aquest bimestre, a celebrar el proper dijous dia 22 de setembre de 2011, a les 20.00 hores en primera convocatòria, sessió que es desenvoluparà d’acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple corresponents a les següents sessions:
• sessió constitutiva, de data 11 de juny de 2011.
• sessió extraordinària, de data 21 de juny de 2011.
• sessió extraordinària, de data 21 de juliol de 2011.
• sessió extraordinària i urgent, de data 28 de juliol de 2011.
2. Assabentar els membres del Ple dels Decrets dictats per l’Alcaldia i les regidories delegades des de la darrera sessió plenària (números del 742 al 1928 de l’any 2011).
3. Expedient AG1/G108/11/02. Dictamen proposant la incoació d’expedient per a I’establiment d’un Reglament per a la concessió de llicències d’ús privatiu per a la utilització de la sala polivalent "Cal Maiam".
4. Expedient AG1/G122/11/07. Dictamen, en relació a la moció presentada pel grup municipal d’Esquerra-AM, proposant donar suport als expropiats per les obres de l’autovia A-27.
5. Expedient AG1/G122/11/08. Dictamen, en relació a la moció presentada pel grup municipal d’ABG, proposant donar suport al Correllengua 2011.
6. Expedient AG1/G122/11/09. Dictamen, en relació a la moció ‘presentada pel grup municipal, d’ABG "demanant l’ampliació d’espais públics perquè les entitats de Torredembarra puguin anunciar les seves activitats.
7. Expedient AG1/G122/11/1\0. Dictamen, en relació a la moció presentada pel grup municipal d’ABG, demanant un projecte, i execució, de millora de la plaça Mossèn
Joaquim Boronat. ‘"
8. Expedient AG6/01 02/1 0/01. Dictamen proposant l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Torredembarra, per l’ajust de la volumetria a edificar a I plaça’ Filadors a la zona qualificada com a 8.2ª, situada a la cara nord de la plaga, per a l’edificacio d’un equipament municipal,
9. Expedient AG6/01 b4/05/01. Dictamen proposant la verificació de la documentació presentada per Exinan Explotaciones Inmobiliarias, S.l. en relació al PEMU UAU3a
"Fonoll". 1
1O.Expedient AG28/G808/11/02. Dictamen proposant l’aprovació del conveni col·laboració entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Torredembarra, relatiu a la borsa de Mediació per al lloguer Social situada en aquestmunicipi, per al segon semestre de l’any 2011.
11. Qüestions sobrevingudes.
12. Precs i preguntes.
La qual cosa li notifico en compliment del que disposa el Reglament Orqànic Municipal.
Cas de no poder assistir a la sessió, haurà de posar aquesta circumstancia en coneixement de l’alcaldia, d’acord amb el que disposa l’article 16 del Reglament Orgànic Municipal. Des de la data de la convocatòria, teniu a la vostra disposició a la Secretaria de la Corporació la documentació relativa als assumptes inclosos a l’ordre del dia, de conformitat amb el que disposa el Reglament Orgànic Municipal. Cal que signi el full de rebut que acompanya a aquesta notificació per a la deguda constància de la seva recepció.
Torredembarra, 19 de setembre de 2011
 
El secretari,