diumenge, 13 de juliol del 2014

PACTE DE RESPONSABILITAT I PER L’ELECCIÓ D’UN NOU ALCALDEPACTE DE RESPONSABILITAT I PER L’ELECCIÓ D’UN NOU ALCALDE A
                     TORREDEMBARRA FINS FINALITZAR L’ACTUAL MANDAT 


Reunides les persones sotasignants, en representació dels grups municipals
detallats al peu d’aquest document,

MANIFESTEN 

El 26 de juny va tenir lloc a l’Ajuntament de Torredembarra una situació
excepcional consistent en el registre de les dependències municipals per part
de la Guàrdia Civil que va acabar amb la detenció i trasllat al jutjat de l’alcalde i
la resta de membres de l’equip de Govern. Encara a dia d’avui l’alcalde es
troba en presó preventiva, comunicat i sense fiança, el cas es troba en secret
de sumari i ha estat designat alcalde accidental, el Sr. Enric Grangel, cap de
llista del PSC, per tal de poder convocar els plenaris que permetran acceptar la
renúncia de l’alcalde Sr. Daniel Masagué i la del regidor Sr. José Oviedo.
Durant més de quinze dies l’ajuntament de Torredembarra ha estat sense
govern municipal efectiu. Davant aquesta situació d’ingovernabilitat i la
possibilitat de creació d’una comissió gestora municipal per acord de Consell
de Ministres Espanyol en compliment del Decret 78/1998, de 17 de març, pel
qual es regulen les comissions gestores municipals, la responsabilitat de
mantenir la governabilitat amb els efectius locals ens porta a subscriure un
ACORD per substituir l’anterior alcalde que ja ha dimitit dels seus càrrecs.
Aquest ACORD es basa en els PACTES següents 

PACTES 

Primer.- Es proposa com alcalde de Torredembarra al Sr. Enric Grangel, cap de
llista del PSC, segona llista municipal més votada després de CIU en les
eleccions del 2011.

Segon.- Un cop elegit l’alcalde, es treballarà per constituir un govern el més
ampli possible en el qual únicament tindran regidories delegades aquells
regidors i regidores que no continuïn en situació d’imputats com a
conseqüència de l’actuació del 26 de juny de 2014 

Tercer.- El nou govern tindrà com a principal objectiu garantir la governabilitat
de Torredembarra fins la finalització del present mandat

Quart.- Es traspassaran a la Junta de Govern Local (JGL) totes aquelles
atribucions que actualment ostentava l’alcaldia i que poden ser traspassades
a aquest òrgan de govern.

Cinquè.- El plenari de l’Ajuntament tindrà totes aquelles competències que
s’havien delegat a la JGL al començament de l’actual mandat. Tanmateix, es
modificarà el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal de fer sessions
plenàries i comissions informatives amb una periodicitat mensual.

Sisè.- Per tal de permetre als regidors i regidores que no ostentin cap regidoria
delegada col·laborar amb la governabilitat de Torredembarra es crearan
comissions de treball especifiques amb representació de tots els grups
municipals i els tècnics i tècniques de l’Ajuntament que es requereixin per
assessorar aquestes comissions.

Setè.- Atesa la realitat social del moment cap regidor ni regidora de
l’Ajuntament tindrà dedicació exclusiva ni parcial i s’ajustaran les seves
percepcions econòmiques per assistències a l’esmentada realitat social 

Vuitè.- Es garantirà el funcionament col·legiat de tots els regidors i regidores en
les decisions més importants 

Novè.- S’ emprendran les accions urgents que es detallen a continuació:

1. Tancar les empreses públiques creades no operatives
2. Eliminar els càrrecs de confiança o restituir-los on els pertoqui quan no
sigui possible la extinció dels seus llocs de treball
3. Es reglamentaran els pagaments de les productivitats i s’eliminaran les
arbitràries existents
4. Obertura de la JGL a l’assistència de tots els regidors i regidores.
5. Tots els Grups Municipals signants d’aquest acord tindran representant a
la JGL amb dret a vot
6. Normalitzar la situació de la neteja viària, els lloguers injustificats i altres
contractes que puguin ser declarats nuls o anul·lables
7. Executar els acords de ple aprovats incloses les comissions d’estudi i
treball.
8. Fer un inventari de tots els expedients municipals
9. Canviar l’actual lletrat extern de l’Ajuntament
10.Dur a terme, amb la màxima urgència, una auditoria econòmica per tal
de conèixer la situació en que es troba l’Ajuntament 

Desè.- Es donarà a conèixer a tota la població de Torredembarra el perquè
d’aquest acord i el seu contingut 

Torredembarra, 12 de juliol de 2014