dimecres, 8 de juny de 2011

Comunicat de Premsa - Sentència Concurs Aigua i Clavegueram


El Partit dels Socialistes de Catalunya de Torredembarra,


Valoren que la sentencia 377/2011 que resolt el recurs d’apel·lació 312/2010 interposat per SOREA Sociedad regional de Abastecimiento de Aguas. S.A. obre una nova etapa a Torredembarra.

Tot i que la sentencia esmenta en diferents argumentacions que no ha rebut respostes en contra d’algunes impugnacions i, que per això resolt a favor de l’empresa que fa l’al·legació i que això ens fa pensar que no hi ha hagut una actitud fefaent de defensa de la posició municipal respecte a un concurs celebrat en el seu si, celebrem la resolució d’aquest conflicte.

Per altre banda, les valoracions emeses per l’Alcalde en funcions, Sr. Daniel Massagué, son superficials i en algun moment tendencioses.

Davant del “fallo” emès el mes de juny de l’any 2009 pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, l’Ajuntament havia d’haver signat el contracte de servei amb l’empresa guanyadora, ja que en el cas de que posteriors sentencies donessin la raó a una segona, com així ha passat, les quantitats invertides haguessin estat satisfetes per la definitiva empresa guanyadora, sense la merma econòmica que ha patit l’ajuntament pels prop de cinc anys de mantenir un contracte de serveis del tot desfavorable.

Per tan l’afirmació de que no estem en “bancarrota” pel fet de no haver signat la concessió sense un aval no és real i obeeix a un tarannà de dilatació de la situació anterior.
No podem acceptar la culpabilització implícita pel fet d’assenyalar un funcionari com a responsable màxim del Plec de Condicions. Una eina que no ha estat qüestionada per la sentencia i en la que participaven diferents tècnics amb diferents especialitats. I que recordem un cop més, la sentencia rectifica per absència d’arguments en contra més que per detectar esmenes a arreglar.

També volem manifestar-nos davant de la preocupació de que l’Alcalde en funcions, Sr. Daniel Massagué ens parli d’una auditoria, sense especificar com i sobre el què en concret, i li afegeix una consulta d’experts per saber com cal iniciar-ho.

Quasi cinc anys han permès fer quelcom més que esperar una resolució.

Els socialistes quedarem satisfets quan es demostri que les diferents dilacions no evidenciïn que les preferències sempre han estat perllongar en el temps un contracte d’arrendament de serveis gens favorable al municipi.


C/Major,13 pb. 43830 Torredembarra Tel. 977 64 06 56Email: psc-agrup.torre@telefonica.net