dijous, 31 de maig del 2012

EL PSC I EL PACTE FISCAL (carta oberta del Primer Secretari Pere Navarro)

Benvolgut/a,

Aquesta tarda s’ha celebrat la cimera pel pacte fiscal convocada pel Govern de la Generalitat.

Aquesta cimera, que vaig demanar al president Mas durant la darrera reunió que vàrem mantenir, crec que ha quedat curta, tant pels temes a tractar com pel que fa als integrants de la mateixa. En aquest sentit, en un dia com avui, en que la prima de risc ha arribat als 540 punts, celebrar una cimera amb totes les forces polítiques i no incloure a l’ordre del dia cap punt que parli de possibles mesures de creixement econòmic, o que entre els assistents no es trobin les forces econòmiques i socials demostra una vegada més que el Govern no aprofita tots els instruments al seu abast per sortir de la crisi.

Tot i així, durant la cimera he volgut posar sobre la taula la clara voluntat del PSC de contribuir a l’acord, tant pel que fa al pacte social que necessita el país, com pel que fa a l’acord sobre el pacte fiscal.

Així, he tornat a proposar al conjunt de forces polítiques del país, recuperar l’impost de successions i crear un impost sobre les grans fortunes. Amb els recursos que s’aconsegueixin d’aquests impostos he demanat al Govern que acordi amb les forces polítiques tres plans de xoc immediats: un de lluita contra la pobresa creixent al nostre país, un altre dedicat a l’atur juvenil i finalment un de suport a les petites i mitjanes empreses.

Pel que fa al pacte fiscal, les posicions del conjunt de forces polítiques són prou conegudes, i considero que ha arribar el moment de posar fil a l’agulla. És per aquest motiu que he considerat que el PSC tenia l’obligació de fer una proposta que permetés que tothom s’hi sentís representat i que donés el màxim recolzament possible al Govern a l’hora de negociar amb el Govern d’Espanya.
He proposat al conjunt de forces del país subscriure un acord de bases –que podeu llegir a baix- que permeti un ampli acord a Catalunya i que doni una força indiscutible al Govern per poder negociar.

Crec que el PSC havia de fer un gest d’unitat i consens, i és per això que proposem aquestes bases per l’acord i que donarem suport a l’acord al que arribi el Govern de la Generalitat amb el Govern d’Espanya si aquest respecta els punts que podeu llegir a continuació.

Rep una cordial salutació,

Pere Navarro i Morera
Primer Secretari del PSC


BASES PER UN AMPLI ACORD PEL PACTE FISCAL

Les forces politiques sotasignants acorden instar el Govern a:

1. Negociar amb el Govern d’Espanya un model singular i bilateral de finançament basat en:

  I. El protagonisme de la Generalitat en la gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els tributs suportats a Catalunya.

  II. La màxima capacitat normativa de la Generalitat sobre tots els tributs en el marc de la normativa espanyola i europea.

  III. L’atribució a la Generalitat de tots els rendiments tributaris, llevat dels que corresponen a l’Administració Central per finançar els serveis que presta i fer efectius els mecanismes de solidaritat que s’acordin.

  IV. L’aportació catalana als mecanismes d’anivellament solidari en cap cas no podrà alterar la posició relativa de Catalunya en el rànquing de les Comunitats Autònomes després d’aplicar aquests mecanismes, respectant de forma escrupolosa el principi d’ordinalitat.

  V. L’equiparació progressiva de resultats en termes quantitatius de tots els sistemes de finançament vigents a l’Estat.

  VI. L’establiment dels adequats mecanismes de coordinació tributària per tal de lluitar contra el frau fiscal, assegurar la màxima eficiència i eficàcia del sistema i simplificar els tràmits de ciutadans i empreses.

2. Informar trimestralment als màxims responsables dels partits representats en el Parlament de Catalunya del progrés de la negociació.

3. Donar compte al Parlament de Catalunya, en el termini d’un any, dels resultats de la negociació per tal que aquest pugui prendre les decisions que siguin del cas.